كارشناسی ارشد روانشناسی بالينی

تحصیلات

كارشناسي: روانشناسي باليني دانشگاه ازاد كرج
كارشناسي ارشد : روانشناسي باليني دانشگاه ازاد اسلامي قزوين (بويين زهرا)

مقاله ها

اثر بخشي آموزش گروهي درمان شناختي رفتاري بركاهش اضطراب و پرخاشگري دانش آموزان دبستاني(ليلا
گنجي-فاطمه مصدق) چاپ در نشريه ي فصلنامه علمي-تخصصي مطالعات روانشناسي و علوم تربيتي شيراز
دوره ي 7 شماره ي 1 بهار.

کتاب

ترجمه ي كتاب نوجوان و رسانه ( دكتر فرحناز كيان ارثي-فاطمه مصدق)
در صف ويرايش و چاپ

مصاحبه ها

_

تدریس ها

_

کارگاه های برگزار شده

برگزاري كارگاه هاي فرزند پروري (مدرسه ي ماه آفريد 1395الي1400 (
برگزاري كارگاه هاي فرزند پروري به همراه خانم دكتر كيان ارثي در انجمن روان شناسي تربيتي
( 1400الي 1397 )
برگزاري كارگاه هاي مديريت رفتار والدين كلينيك اركيدز(1400 (
برگزاري كارگاه هاي مديريت رفتار والدين كلينيك ژوآ (1398 (
برگزاري كارگاه هاي حال تعارض والدين و نوجوان ويژه ي روانشناسان و درمانگران به همراه خانم دكتر كيان
ارثي انجمن روانشناسي تربيتي ايران ( 1399الي1400 (
برگزاري كارگاه حل تعارض والدين و نوجوان ويژه ي والدين ( مدرسه ي ماه افريد 1399الي1400 (
برگزاري كارگاه فرزند پروري بر اساس شناخت طرحواره ويژه ي روانشناسان انجمن روانشناسي تربيتي ايران
به همراه خانم دكتر كيان ارثي انجمن روانشناسي تربيتي ايران( 1398الي1400 (
برگزاري كارگاه فرزند پروري بر اساس شناخت طرحواره ويژه ي والدين به همراه خانم دكتر كيان ارثي در
كلينيك اركيدز( 1398الي1400 (
برگزاري كارگاه هاي رشد و تحول (0تا60 ( ماهگي مركز سلامت ماماسنتر ( 1399 (

پشتيبان علمي -آموزشي دوره هاي كلينيك اركيدز ( 1397 الي 1400 (
پشتيبان علمي -آموزشي دوره ي مديريت رفتار والدين با تدريس خانم دكتر كيان ارثي دانشگاه علامه
طباطبايي ( 1400 (
پشتيبان علمي- آموزشي و مدرس مديريت رفتار والدين والدين با تدريس خانم دكتر كيان ارثي دانشگاه
بابل (1400 (

دوره های گذرانده شده

شركت و دريافت گواهي سكسولوژي كودك كلينيك جنسي ژوآ (بهزيستي-دكتر مهرابي )
شركت و دريافت گواهي سكسولوژي نوجوان كلينيك جنسي ژوآ (بهزيستي-دكتر مهرابي)
شركت و دريافت گواهي طرحواره درماني (وزارت علوم –مدت -دكتر مونا چراغي )
شركت و دريافت گواهي دوره ي جامع CBT) وزارت علوم –مدت -دكتر لادن فتي)
شركت و دريافت گواهي تربيت جنسي ( ابن يمين-دكتر يعقوب نژاد)
شركت و دريافت گواهي كارگاه تفسير نقاشي كودك (دانشگاه تهران -دكتر برجعلي)
داراي گواهي درمانگري جامع كودك :(انجمن روانشناسي و تربيتي ايران-دكتر فرحناز كيان ارثي)
* مهارت هاي زندگي
*بازي درماني كودك محور
*رفتاردرماني
*شناخت درماني
*مديريت رفتار والدين و000
*درمان اختلالات اضطرابي و وسواس وتيك و افسردگي
*درمانهاي هيجان مدار
*درمان هاي فرا تشخيصي
*اموزش مديريت خشم و كنترل هيجانات
*اموزش زبان زرافه بيان احساسات
* شركت و دريافت گواهي كارگاه مهارت هاي زندگي كودك – والد
*انجام تست هوش و اضطراب
* تست ترسيم خانوده
*شركت و دريافت گواهي كارگاه كودك CBT) انجمن روانشناسي و تربيتي ايران-د كتر فرحناز كيان
ارثي)

تجارب درمانی

-

سمت های اجرایی

روانشناس و درمانگر كودك و نوجوان در كلينيك البرز ( 1395 الي 1400 (
روانشناس و درمانگر كودك و نوجوان مشغول در كلينيك اركيدز ( 1396 الي1400 (
روانشناس و مشاور دوره ي ابتدايي( 1395 الي1400 (
مدرس مهارت هاي زندگي دوره ي ابتدايي ( 1395الي 1400 (
روانشناس و مشاور دوره ي متوسطه اول ( 1398- 1399 (
مدرس مهارت هاي زندگي و تفكر پژوهش ( 1398- 1399 (
مشاور تحصيلي پايه ي نهم( 1398-1399 (
مسول اجرايي مدرسه ماه آفريد در طرح سراسري خوانا ( خواندن –نوشتن –آداب و مهارت هاي زندگي)
(1401-1400-1399)
مسول اجرايي مدرسه ماه آفريد در طرح سراسري خوانا ( خواندن –نوشتن –آداب و مهارت هاي زندگي)
1401-1400-1399)