دکتر فرحناز کیان ارثی | ارکیدز | جامع ترین مجموعه تخصصی در زمینه فرزند پروری

دکتری روان شناسی تربیتی و عضو سابق هیات علمی دانشگاه

روانشناس تربیتی با 15 سال سابقه تدریس در دانشگاه، پژوهش در حیطه روانشناسی و درمان در حیطه کودک و نوجوان، با تمرکز بر مشکلات بالینی با رویکرد شناختی رفتاری و فرزندپروری با رویکرد رفتاری و آدلری، برگزار کننده دوره های آموزشی  با عنوان پی ام تی ویژه والدین، مهارت های زندگی ویژه فرزندان، مصاحبه و تشخیص و  مداخلات درمانی ویژه درمانگران تحت نظارت نظام روانشناسی. 

رزومه دکتر فرحناز کیان ارثی

تحصیلات دکتر فرحناز کیان ارثی

1- دکتری روانشناسی
گرایش: تربیتی (کسب رتبه اول در دوره)
موسسه/دانشگاه: ایران، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی – دولتی. از 1385 الی 1389
پایان نامه: اثربخشی ساختار متون درسی، پیش سازمان دهنده و هدف های اموزشی بر میزان درک مطلب، سعت مطالعه و نگرش به متن

2- کارشناسی ارشد روانسنجی
موسسه/دانشگاه: ایران، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی – دولتی. از 1381 الی 1384
پایان نامه: ساخت و هنجاریابی پرسشنامه ارزیابی دانشجویان از کیفیت عملکرد اساتید

3- کارشناسی روانشناسی
گرایش: بالینی
موسسه/دانشگاه: ایران، تهران، دانشگاه شهید چمران – دولتی. از 1377 الی1381

مقاله های دکتر فرحناز کیان ارثی

⦁اکبری، افضل؛ واعظفر، سید سعید، و کیان ارثی، فرحناز. (1395). خصوصیات روانسنجی مقیاس تعاملات همسالان( قلدری و قربانی شدن) در مدارس ابتدایی شهر سمنان.   مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، ( 16)6، 116-89. www.jresearch.sanjesh.org

⦁بهرامی مصیری، اعظم، و کیان ارثی، فرحناز. (1397). اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش علایم وسواس فکری-عملی و افزایش رضایت زناشویی زنان متاهل. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، ( 7)21، 18-27. .0 www..0 sid.ir

⦁بهزادی، بهناز، و کیان ارثی، فرحناز. (1394). رابطه ی بین پیوند والدینی و اضطراب امتحان با نقش میانجیگری کمالگرایی در دانشجویان.  زن و مطالعات خانواده، (27)7، 52-23.  www.sid.ir

⦁پیرهانی، علی؛ کیان ارثی، فرحناز؛ نصیریپور، صدیقه، و خلیلی پاجی، کوکب.(1394). کارکردهای شناختی، پیش مهارت های شنیداری و توانش‌های زبانی در کودکان تک زبانه و دو زبانه. فصلنامه روانشناسی شناختی، 7 ، 86-71.  www.jcp.khu.ac.ir

⦁تربران، فائزه؛ رحیمیان بوگر، اسحاق، و کیان ارثی، فرحناز. (1392). مقایسۀ طرحوارۀ هیجانی، اجتناب شناختی رفتاری  و نظام شناختی عاطفی در افراد با اختلال اضطراب منتشر و اضطراب فراگیر. پژوهنده، 18(5)، 276-267 . www.pajoohandesbmu.ac.ir

⦁جهان، فائزه؛ کیان ارثی، فرحناز، و رضایی، علی محمد. (1393). اثربخشي آموزش تريز بر افزايش ميزان خلاقيت و مولفه هاي آن در دانش آموزان. فصلنامه ابتكار و خلاقيت در علوم انساني، (13)4، 82-65. 
www.noormags.ir

⦁خدیجه، لاله؛ رضایی، علی محمد، و کیان ارثی، فرحناز.( 1396). مقايسه توانايي ديداري فضايي، برنامه ريزي شناختي و حافظه كوتاه مدت در دانش آموزان با و بدون اختلال نوشتن. ناتوانی های یادگیری. 22، 3. 
www.jld.uma.ac.ir

⦁ خلیلی پاجی، کوکب؛ طالع پسند، سیاوش، و کیان ارثی، فرحناز.( 1398). نقش تصاویر و ژست ها به عنوان کمک کننده های غیرکلامی در یادگیری لغت زبان انگلیسی در دختران و پسران پیش دبستانی. مجله ی مطالعات آموزش و یادگیری، 11، 1، 1/76، 145-128.
www.sid.ir

⦁ درتاج، فریبرز؛ کیان ارثی، فرحناز؛ نصیری پور، صدیقه، و مجابی، نسرین.(2019).ویژگی های روانسنجی مقیاس یادگیری خود جهت دهی در دانشجویان. مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی. سال 9.شماره 25. 112-91. 
www.jresearch.sanjesh.org

⦁   راد بخش، ناهید؛ محمدی فر، محمدعلی، و کیان ارثی، فرحناز.(1392). اثربخشی بازي و قصه گویی بر افزایش خلاقیت کودکان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، (4)2. 
www.journal.bpj.ir

⦁ رستم خانی، فریبا، و کیان ارثی، فرحناز.(1397). بررسی رابطه بین محرومیت اجتماعی و هم وابستگی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان. یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی.  
روانشناسي باليني،(1) 6 ، 21 . 
www.civilica.com

⦁ رستمی، مریم؛ ایمان الله، بیگدلی، و کیان ارثی، فرحناز. (1397). بررسی اثرات تجسم بر قضاوت های فراشناخت و عملکرد حافظه. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، شماره 3(23)، 28-21.
www.ensani.ir

⦁ سرشار، مریم، و کیان ارثی، فرحناز. (1399). تعیین سهم ذهن آگاهی و بهزیستی روانی در پیشبینی یادگیری خودتنظیم شده در دانشجویان. پژوهش های کاربردی روانشناختی، (11)3، 83-92.
www.magiran.com

⦁ سلیمانی، سمیرا؛ رضایی، علی محمد، و کیان ارثی، فرحناز. (1393). ساخت و هنجاریابی پرسشنامه شکوفایی بر مبنای مدل سلیگمن در دانشجویان. مجلۀ پژوهش و سلامت، ( 1) 5، 12-3. ⦁ www.sid.ir 

⦁ سیدی اندی، معصومه؛ مکوند حسینی، شاهرخ، و کیان ارثی، فرحناز. (1392). تاثیر شن بازی درمانی بر کاهش اختلالات اضطرابی. اندیشه های نوین تربیتی. ⦁  ⦁ (⦁ 3⦁ )9⦁ ،⦁  ⦁ 93-76. 
www.jontoe.alzahra.ac.ir

⦁ سیدی اندی، معصومه؛ مکوند حسینی، شاهرخ، و کیان ارثی، فرحناز. (1392). تاثیر شن بازی درمانی بر کاهش اختلالات اضطرابی با استفاده از نرم افزار OBSERVER. پژوهش های نوین روانشناختی،  (30)8، 82-61. www.psychologyj.tabrizu.ir

⦁ سیدی، معصومه؛ نجفی، محمد، کیان ارثی، فرحناز، و سید اسماعیلی قمی، نسترن.( 1392). نقش ویژگی های شخصیت در پیشبینی سبك های هویت دانشجویان. پژوهش در نظام های آموزشی، 23. 
www.ensani.ir

⦁ سیف، علی اکبر، و کیان ارثی، فرحناز. (1389). نورون های آینه ای و یادگیری مشاهده ای. روان شناسي تربيتي (روانشناسي و علوم تربيتي)،  (19)6  ، 114-89.  
www.jep.atu.ac.ir

⦁  شفیعی کمال آبادی، مرضیه؛ بیگدلی، ایمان الله؛ علوی، کاوه، و کیان ارثی، فرحناز.( 1393). بررسی شیوع اختلال استرس پس از سانحه و همبودی آن با اختلالات شخصیت در بین جانبازان شهر تهران. روانشناسی بالینی، 21، 1. 
www.jcp.semnan.ac.ir

⦁ عبادی، الهه؛ بیگدلی، ایمان الله، و کیان ارثی، فرحناز. (1397). رابطه استرس ادراک شده و شدت وابستگی به مواد: نقش واسطه ای معنویت، حس انسجام و راهبردهای مقابله ای. اعتیاد پژوهی، 45، 150-131. www.ensani.ir

⦁ عبداللهی، سمیرا؛ کیان ارثی، فرحناز، و رحیمیان بوگر، اسحاق.(1393). طراحی بسته آموزشی چندرسانه ای با تاکید بر مهارت های بنیادی یادگیری و بررسی اثربخشی آن بر کاهش علائم اختلال دیکته.   ناتوانی های یادگیری، ⦁ ( 3)3، 54-38.
www.sid.ir

⦁ علیدوست قهفرخی، فرشته، و کیان ارثی، فرحناز. (1393). اثر بخشی مصاحبۀ انگیزشی بر افسردگی و امیدواری بیماران همودیالیزی شهرکرد در سال 1392. مجلۀ روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان،  8(4) ،93-85. ⦁ www.jcp.semnan.ac.ir

⦁ علیدوست قهفرخی، فرشته؛ مکوند حسینی، شاهرخ، و کیان ارثی، فرحناز. (1394). اثربخشی مصاحبۀ انگیزشی بر پیروی از درمان بیماران همودیالیزی. مجلۀ علوم پزشکی دانشگاه شهرکرد، 17(4) ، 24-17. ⦁ www.sid.ir

⦁ علیجانزاده، محمد؛ مکوند حسینی، شاهرخ، و کیان ارثی، فرحناز.(1393). اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی (مبتنی بر آموزش مهارت ها) بر پرخاشگری نوجوانان. ⦁  روانشناسی بالینی، ⦁  ⦁ 23 ،32-23. ⦁ www.sid.ir

⦁ فرزین فرد، الناز؛ مکوند حسینی، شاهرخ، و کیان ارثی، فرحناز. (1396). بررسی همبستگی صفات شخصیت با استعداد آسیب احساسی در بیماران قلبی عروقی بیمارستان امام خمینی. مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، ( 3/1)3، 93-84. www.noormags.ir

⦁   قمری گیوی، حسین؛ کیان ارثی، فرحناز؛ نسودی، رضا؛ آق، عبد الصمد، و مهرآبادی، سعید. (1391). مقایسه اثربخشی روش تحلیل رفتار کاربردی و روش درمانی-آموزشی بر رفتار کلیشه‌ای، مشکلات تعاملی و ارتباطی کودکان مبتلا به اوتیسم. توانبخشی.( 2 )13، 52،  33-25. 
www.noormags.ir

⦁ کیان ارثی، فرحناز؛ سیف، علی اکبر، و دلاور، علی.(1393). اثر بخشی ساختار متون درسی، پیش سازمان دهنده و هدف های آموزشی بر درک مطلب، سرعت مطالعه و نگرش به متن . پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 32،  18-1. ⦁ www.sid.ir

⦁ کیان ارثی، فرحناز، و سیف، علی اکبر.( 1389). تاثیر متغیرهای آموزشیِ پیش سازمان دهنده و هدف های آموزشی بر میزان یادگیری از طریق درك مطلب. نشریه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، 4. 
www.mape.jrl.police.ir

⦁ کیان ارثی، فرحناز، و سیف، علی اکبر.(1390). ویژگی های ساختاری اثربخش برای نگارش کتاب های درسی دانشگاهی. چکیدۀ مقالات دومین کنگرۀ ملی علوم انسانی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  فرهنگی. ⦁ www.civilica.com

⦁ گیاهی، فاطمه؛ رضایی، علیمحمد، و کیان ارثی، فرحناز. (1398). ویژگیهای روانسنجی مقیاس یادگیری مادام العمر در بین دانشجویان دانشگاه سمنان. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی،
1(25)، 78-69. www.sid.ir

⦁ مجابی، نسرین، و کیان ارثی، فرحناز. (1397). بررسی سهم احساس انسجام و خودشفقتی در پیشبینی شکوفایی دانشجویان. اندیشه های نوین تربیتی، دوره 14(2)، 261- 247.
www.ensani.ir

⦁ مدرسین، مریم، و کیان ارثی، فرحناز.( 1396). نقش طرحواره های شناختی ناکارآمد در پیشبینی خلاقیت دانشجویان.  پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران. www.civilica.com

⦁ مرادی، شهاب؛ رجب پور، مجتبی؛ کیان ارثی، فرحناز؛ حاجلو، نادر، و رادبخش، ناهید.(1393). انگیزه های استفاده از شبکه های مجازی اجتماعی. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 10، 118-95.
www.ensani.ir

⦁ مرادی، شهاب؛ رضایی، علی محمد، و کیان ارثی، فرحناز. (1393). مقایسه اثربخشی روش آموزش مستقیم و آموزش چند رسانه ای بر اختلال املاء. ناتوانی های یادگیری، ⦁  ⦁ ( 1) 4، 99-89.
www.noormags.ir

⦁ ملیحه، تقوی؛ نجفی، محمود، و کیان ارثی، فرحناز. (1392). مقایسۀ ناگویی خلقی، سبک های دفاعی و اضطراب صفت حالت در بیماران اضطراب فراگیر، افسردگی اساسی و افراد عادی. ⦁ روان شناسی بالینی،⦁  ⦁ (2 ) 5، 67-76. www.ensani.ir

⦁ نصیریپور، صدیقه؛ کیان ارثی، فرحناز، و صالحیان، فرهاد. (1394). تاثیر تلفن همراه و ابزارهای صوتی هوشمند بر عملکرد رانندگان. خلاصه مقالات همایش ملی فرهنگ رانندگی، قانون گریزی و رفتار تهاجمی. یزد: دانشگاه آزاد اسلامی

⦁ کیان ارثی، فرحناز. (1394). روانشناسی رانندگی: تاثیر موسیقی بر فعالیت های شناختی رانندگان. خلاصه مقالات اولین سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی حمل و نقل جادهای در بستر آمایش سرزمین. سمنان: دانشگاه آزاد اسلامی.

1. Gholami, T. Z.; Makvand Hosseini, S.; Kianersi, F., & Rashn, S., Majdara, E.(2017). Biofeedback-Aided Relaxation Training Helps Emotional Disturbances in Undergraduate Students Before Examination. Journal of Appl Psychophysiol Biofeedback, 42(4):299-307.  ⦁ www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

    2-Zarei, F,,& Kianersi, F. (2017, October 15). Comparative Study of Self-Management Behaviours, the Efficacy and Social Support in Patients with Diabetes type 1 & 2. Paper presented at the first international congress on psychology, counseling and life culture (ICPCL 2017), Number: 2017/60-2627-415139, October 15, 2017, CIVILICA, RICeST, https://www.tpbin.com/article/62855

    3-Khalili Paji, K., Talepasand, S,., & Kianersi, F. (2018). The Role of Pictures and Gestures as Nonverbal Aids in Learning English Words as the Second Language in Preschool Children. International Journal of Management and Applied Science, 4(3), 47-50.  www.ijmas.iraj.in

    4- Bakhtiari, Sh,., & Kianersi, F. (2018). The Efficacy of Life Skills on Mental Health & Happiness among Young Girls in Tehran. The Editorial Board of Global Journal of Health Science. Canada: Center of Science and Education. 

5- Anjomshoae, Farzaneh, & Kianersi, Farahnaz. (2021). Linguistic competency, auditory discrimination and working memory I monolingual and bilingual children. International Journal of Management and Applied Science.5(9).

کتاب های دکتر فرحناز کیان ارثی

کیانارثی، فرحناز؛ صالحیان، فرهاد، و نصیری پور، صدیقه.( 1395). اثر موسیقی بر رفتار راننده. تهران: ترمه. 

مصاحبه های دکتر فرحناز کیان ارثی

الف. مجله موفقیت(مرداد 1396)
⦁ ماهنامه تندرستی همشهری،‎(خرداد 1396)
⦁ روزهای زندگی(خرداد 1396)
⦁ موفقیت (خرداد1396)
⦁ موفقیت(فروردین 1396)
⦁ موفقیت(نوروز1396)
⦁ موفقیت(اردیبهشت 1396)
⦁ موفقیت(تیر 1396)

تدریس های دکتر فرحناز کیان ارثی

⦁ عضو هیات علمی دانشگاه دولتی سمنان به شماره استخدامی 6- 6132210 (شهریور 1389 لغایت بهمن 1395)
⦁ راهنمایی و مشاوره پایان نامهها و رسالههای متعدد مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه سمنان، دانشگاه علوم و تحقیقات، و تهران شمال(مهر 1389 تا اکنون).
⦁ استاد مدعو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران(نیمسال اول 1393 تا نیمسال دوم 1396).
⦁ استاد برگزیده گروه روانشناسی کودکان استثنایی (اردببهشت 1392)
⦁ استاد برگزیده بر اساس فرمهای ارزیابی دانشجویان از اساتید((شهریور 1389 لغایت بهمن 1395)

کارگاه های برگزار شده دکتر فرحناز کیان ارثی

*آسیبشناسی خانواده و محوریت اضطراب و راهکارهای مقابله با آن (آبان1395، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران)
*آسیبشناسی خانواده با محوریت هوش و استعداد یابی (آبان 1395، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران)
*آسیبشناسی خانواده با محوریت روابط زوجین (مهر 1395، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران)
*مهارتهای مقابله با اضطراب(آبان و آذر1395، سایپا یدک)
*مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان(آذر 1390، دانشگاه سمنان)
*مبانی تربیت کودک(مهر 1395، انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران)
* بازی درمانی(آذر و بهمن 1395، انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران)
*آزمون هوشی وکسلر(اردیبهشت1395، انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران)
* مدیریت رفتار فرزندان (1399، آموزش و پرورش تهران)
* فرزند پروری بر اساس طرحواره ها ویژه والدین(بهمن 1398،انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران)
*فرزند پروری بر اساس طرحواره ها ویژه روانشناسان(اسفند 1398،انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران)
* شاخصهای تحول(تیر 1397،انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران)
* تربیت فرزندان بر اساس رویکردABC(مرداد1397،انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران)
* فرزند پروری ویژه والدین (تیر 1397 الی تیر1400، انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران)
*فرزند پروری ویژه روانشناسان (تیر 1396 الی مرداد1400، انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران)
*آموزش مدیریت رفتار برای والدین- نوجوانان ویژه روانشناسان (بهمن ، انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران 1397)
* حل تعارض ویژه روانشناسان (تیر 1400،انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران)
*دوره مقدماتی تربیت روان درمانگر کودک و نوجوان (بهمن 1396 الی اردیبهشت 1397، انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران)
*دوره پیشرفته تربیت روان درمانگر کودک و نوجوان (مهر 1397 الی دی 1398، انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران)
* آموزش مدیریت رفتار فرزندان به والدین(تابستان 1394، عسلویه، شرکت پارس جنوبی)
*آموزش مدیریت رفتار فرزندان به والدین(تابستان 1400، انجمن روانشناسی تربیتی ایران)
* حل تعارض ویژه والدین (شهریور 1400،انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران)
*حل تعارض ویژه روانشناسان (آبان 1400،انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران)
*فرزند پروری بر اساس طرحواره ها ویژه روانشناسان(مهر1400، انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران)
*آموزش مدیریت رفتار فرزندان به روانشناسان(تیر 1400، دانشگاه علامه طباطبایی؛ مون تیم)
* آموزش تعامل مثبت بین والدین و فرزندان به روانشناسان(شهریور و مهر 1400، موسسه آموزش عالی طبری بابل)
* آموزش مدیریت رفتار فرزندان به والدین، فرزند پروری بر اساس طرحواره ها، حل تعارض میان والدین و نوجوان(بهمن و اسفند 1400، موسسه سلامت روان رایان )
* آموزش تعامل مثبت بین والدین و فرزندان (دی 1400، کرمانشاه، مجموعه آموزشی پروفسور سمیعی)
* آموزش تعامل مثبت بین والدین و فرزندان (1400، کاشان)
*آموزش عزت نفس بر اساس مدل تری سی؛ ویژه والدین(اسفند1400، ارکیدز)
*دوره پیشرفته تربیت روان درمانگر کودک و نوجوان (دی 1400 الی شهریور 1401، انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران)

دوره های گذرانده شده دکتر فرحناز کیان ارثی

⦁ شناخت درمانی کودکان ( اسفند1389، انجمن روانشناسی ایران)
⦁ دوره جامع تربیت درمانگر نوجوان(آبان 1399 الی اردیبهشت 1400، خانه خورشید)

⦁ آشنایی با طراحی پرسشنامههای وب پایه( اسفند1389، دانشگاه سمنان)  
⦁ مداخله زودهنگام در تحول کودکان خردسال از تولد تا پنج سالگی( اسفند1396، انجمن روانشناسی ایران)
⦁ مقاله نویسی (آذر1390، دانشگاه سمنان)
⦁ درمان شناختی رفتاری اضطراب کودکان (دی 1396، ‎‏‎‏‎‏انجمن روانشناسی ایران)
⦁ اصول مدلسازی معادلات ساختاری و کاربست آن در پژوهش اجتماعی(شهریور 1392، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران)
⦁ مصاحبه بالینی با کودکان ( بهمن1395، انجمن روانشناسی ایران)
⦁ دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختی رفتاری( فروردین الی خرداد 1396، انجمن روانشناسی ایران)  
⦁ درمان وسواس کودک با رویکرد ACT(بهمن1394، سازمان نظام روانشناسی و مشاورهی جمهوری اسلامی ایران)

تجارت درمانی دکتر فرحناز کیان ارثی

⦁ عضو انجمن روانشناسی کانادا با شماره عضویت 200808
⦁ دارای پروانه مطب به شماره 3475 از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران از مرداد 1394
⦁ مشاوره فردی، دانشجویی در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه سمنان (1390)
⦁ عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به شماره 6208
⦁ همکاری با مراکز درمانی مختلف جهت مشاوره فردی و گروهی (1394)

سمت های اجرایی دکتر فرحناز کیان ارثی

⦁ تالیف محتواها ی روانشناسی؛ جدید و کاربردی در حیطه فعالیت شرکت.
⦁ تعیین شاخصهای کمی جهت نظارت بر کیفیت تولید ابزارهای آموزشی و غیر آموزشی بر اساس استانداردهای روانشناسی.
⦁ تعیین سیاستهای خرد و کلان برای ایجاد برتری در تولید محصولات و حفظ آن در بازار بین المللی.
⦁ ایده پردازی در خصوص تبدیل محتوای روانشناسی به ابزارهای درمانی و آموزشی.
⦁ حضور فعال در همایشهای علمی و تخصصی برای ارتقا پشتوانه علمی شرکت.
⦁ تدوین طرح اثر بخشی محصولات شرکت در قالبهای درمانی و آموزشی و نظارت بر اجرای آن
⦁ به روز رسانی محتوای علمی و تخصصی در شرکت
⦁ اصلاح و بازنگریِ فعالیتهای تخصصی منابع انسانی شرکت
⦁ تامین منابع(مالی، موقعیتی، ..) برای تحقق اهداف شرکت
⦁ تعیین شرح مسئولیتها و اختیارات اعضای مجموعه
⦁ مشخص کردن برنامه زمانبندی اهداف شرکت
⦁ ایجاد ارتباط با سایر شرکت ها برای همکاری و مشارکت
⦁ نظارت بر فرایند جذب نیروی انسانی به ویژه مدیران ذی صلاح
⦁ تدوین طرحهای آموزشی و پژوهشی جهت ارتقا علمی و تخصصی اعضای شرکت.
⦁ تحلیل و بررسی فرصتها و مخاطرات در بازار هدف بر اساس فعالیت شرکت و رقبا