تلفن تماس:
(۰۲۱)۸۸۸۷۱۸۶۶ - (۰۲۱)۸۸۸۷۱۹۱۶

جملات منتخب

وظیفه ی ما این نیست که خود را بابت خطاهای گذشته سرزنش کنیم و دائم حواسمان به آن باشد، بلکه باید ببینیم در آینده چه اقدامی می کنیم. (جان.اف.کندی)
پربازدیدترین محتوی ها